När man tar de första stegen mot ett partnerskap kring kredithantering, sätter man först upp ramarna och målen för samarbetet. De borde fastslås utgående från gemensam diskussion med hänsyn tagen till helhetsbilden.

Alltför ofta förekommer situationer där definierandet av målen har blivit på hälft. De egentliga processerna kring faktureringen och indrivningen av fordringar har format sig enligt indrivningsbyråns egna processer. Då har uppdragsgivaren endast få möjligheter att påverka och slutresultatet blir inte bästa möjliga för partnerskapet.

Öppen diskussion stärker framgången

Ett partnerskap kräver två parter. Därför är det viktigt att dialogen är öppen åt båda hållen. Lätt och regelbunden kontakt stödjer och främjar detta. Det är bra att diskussionen inkluderar både ett strategiskt och ett serviceinriktat perspektiv. Bra och öppen dialog möjliggör även genuint verkställande av processer man utarbetat tillsammans samt fortsatt utveckling. Då kan man observera samarbetet mer övergripande i dess helhet.

Det är viktigt att bygga ekonomisk förutsägbarhet redan i början av kundrelationen. När man har tillgång till relevanta mätare som verkligen motsvarar behoven hos kundens affärsverksamhet, kan partnerskapets framgång och målens uppfyllande vägas som en helhet. I stället för att man enbart försöker påskynda kassaflödet, kan affärsverksamheten stödjas med bättre ekonomisk förutsägbarhet.

Enkel rapportering i realtid är en grundpelare för partnerskapet, men i stället för att man bygger mätare som baserar sig på lättillgängliga siffror, skulle det vara viktigt att ha en öppen diskussion om samarbetets mål.

Med tanke på slutkunden

Utöver traditionella element skulle det vara klokt att även inkludera delar som mäter slutkundens erfarenhet inte enbart i kundtjänstsituationer utan under hela kundstigen. Efter att målen och mätarna har fastställts ska deras verkställande följas aktivt.

Uppdragsgivarnas servicebehov är individuella och detta ska framkomma när man fastställer och mäter gemensamma mål. För att kredithanteringen ska vara heltäckande ska man kunna förutse kostnader och kassaflöden. Lyckat samarbete kräver positiv inställning till diskussioner för ett gemensamt ändamål. Utöver att bedöma målets förverkligande är det väsentligt att försöka utreda hurudana effekter man har fått till stånd och hur verksamheten kan utvecklas vidare.

Kundupplevelsen granskas

I den här branschen har vi traditionellt varit vana vid att fundera över lösningar och genomföranden ur uppdragsgivarens perspektiv. Indrivningsbyråer underlättar företagens kredithantering och erbjuder lösningar för att påskynda kassaflödet. Men hur skulle det vara om vi vänder blicken åt ett annat håll?

Utöver att vi funderar över processer som fungerar för uppdragsgivare, finns det kanske ännu ett till perspektiv? Slutkunden. Kundupplevelsen spelar redan nu en viktig roll i företagens affärsverksamhet, och dess betydelse kommer att öka ytterligare även i framtiden.

Kundupplevelsen består av många element. Vid valet av en lämplig kredithanteringspartner lönar det sig också att försäkra hur väl dessa element uppfylls. Jag rekommenderar att man funderar över åtminstone följande saker

  • kommunikation såväl till uppdragsgivaren som till slutkunden
  • tillgängliga kommunikationskanaler
  • kontaktmängder
  • kontaktpunkter
  • olika betalningssätt

Kundupplevelsens betydelse kan inte överskattas. Därför måste man satsa på den. Indrivningsbyråns roll i processen kring fakturering och indrivning av fordringar påverkar mycket hurudan serviceupplevelse kunderna som helhet får. Bra partnerskap strävar efter ett gemensamt mål och en fungerande helhet. Följaktligen är det både uppdragsgivarens och indrivningsbyråns uppgift att erbjuda kunden en smidig och lösningsorienterad kundupplevelse. Bra samarbete skapar grunden för allt detta.

Kredithanteringsbranschen måste förnyas och titta allt mer på andra sidan av bordet. Fokus ligger på kundupplevelsen och förståelsen för den – äntligen.

Hos CreditVisor har vi redan länge utvecklat skräddarsydda processer för uppdragsgivare av olika storlek. För oss innebär partnerskap just det tidigare nämnda – och mer därtill. Om du vill veta hur ett kredithanteringspartnerskap skulle förverkligas med ditt företag, kontakta oss. Vi är också till 100 % ett finländskt företag, vilket betyder att beslut fattas nära och samarbetet är även i den bemärkelsen smidigt och flexibelt.

Effektiva lösningar för kredithantering för företag från en partner. Smidigare hantering av fordringar samt kundorienterad service med CreditVisor.

Kontakta oss – våra experter hjälper er gärna att skapa en lösning som passar er. Läs mer om våra företagslösningar här.

Dela denna sida på sociala medier