Till följd av kärandes (borgenären) stämningsansökan underrättar stämningsmannen svaranden (gäldenären) om stämningen, där svaranden ombeds att ge ett svar inom den tidsfrist som domstolen har fastställt. Svaranden ska i sitt svar anmäla om han eller hon medger eller motsätter sig käromålet.  Ifall svaranden inte ger ett svar inom tidsfristen eller lägger fram grunder för motsättningen i sitt svar, löses ärendet genom att godkänna käromålet med tredskodom.

Ännu efter stämningen är det möjligt att undvika en anmärkning om betalningsstörning i kredituppgifterna. Då ska emellertid skulden och rättegångskostnaderna betalas i sin helhet innan domstolen ger en dom i ärendet.