Fordringar kan drivas in av såväl den ursprungliga borgenären som av en uppdragstagare, såsom en indrivningsbyrå. Indrivningen av fordringar utgår från lagen om indrivning av fordringar. Vid indrivning ska alltså bestämmelserna i indrivningslagen iakttas, som förpliktar yrkesmässiga indrivare att iaktta god indrivningssed vid konsumentindrivning.  Regionförvaltningsverket övervakar som myndighet att indrivningslagen och god indrivningssed iakttas.

Frivillig indrivning inleds om gäldenären försummar sin betalningsskyldighet. Med försummelse av betalningsskyldighet menas försummelse att betala fakturan före fakturans förfallodatum.

Det huvudsakliga alternativet vid indrivning av fordringar är att skulden betalas medan frivillig indrivning pågår. Detta innebär att man strävar efter att få betalningen av gäldenären utan att bli tvungna att ta till domstol eller utsökning.Även betalningsöverenskommelser är en väsentlig del av frivillig indrivning. Om gäldenären inte kan betala skulden på en gång kan man komma överens om en betalningsplan.