Indrivningsregistrets dataskyddsbeskrivning (Indrivningskund)

1. ALLMÄNT

CreditVisor (nedan ”Bolaget” eller ”Vi”) har förbundit sig att säkerställa konfidentialiteten av och dataskyddet för de personuppgifter som det innehar. Denna dataskyddsbeskrivning gäller personuppgifter som vi samlar in om personer som är föremål för indrivningsuppdrag i anknytning till vårt indrivningsregister (nedan ”Registret”). Denna dataskyddsbeskrivning beskriver personuppgifterna vi samlar in samt deras behandling. För ytterligare information om behandlingen av personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud Lauri Aittamo ([email protected]). 

Vi kan uppdatera denna dataskyddsbeskrivning till exempel när lagstiftningen ändras. Denna dataskyddsbeskrivning uppdaterades senast den 6 mars 2024.  

2. PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH DATASKYDDSOMBUD

Namn: CreditVisor Oy 

Adress: Konepajankuja 3, 00510 Helsingfors

Telefon: 09 47655655 

FO-nummer: 3126049-7 

CreditVisors dataskyddsombud:  

Lauri Aittamo 

E-post: [email protected]  

3. VEMS PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN?

I registret behandlar vi personuppgifter som gäller våra indrivningskunder.  

4. VILKA SLAGS PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN?

I registret behandlar vi följande personuppgifter som gäller indrivningskunder:

 1. ditt namn och din personbeteckning; 
 2. dina kontaktuppgifter: telefonnummer, e-postadress och adress;
 3. information om dina skulder och ditt ekonomiska läge;
 4. ditt bankkontonummer i syfte att återbetala en överbetalning;
 5. dina uppgifter från kreditupplysningsregistret (eventuella betalningsanmärkningar och andra kreditupplysningar);
 6. dina hälsouppgifter endast om de har en saklig betydelse för skulden som ska indrivas;
 7. personuppgifter som gäller förseelser och fällande domar i brottmål (om indrivningen grundar sig på en fällande dom i brottmål); 
 8. dina uppgifter i indrivningssystemet (t.ex. ditt kundnummer);
 9. inspelningar av samtal med vår kundtjänst;
 10. övriga personuppgifter som du anmält till oss.

5. FRÅN VILKA KÄLLOR SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER?

Vi samlar in personuppgifter från uppdragsgivande företag, kreditupplysningsbolag (bl.a. Suomen Asiakastieto Oy och Dun & Bradstreet Finland Oy), myndigheter (Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, tingsrätter, Utsökningsverket, rättshjälpsbyråer) och behöriga personer (bl.a. intressebevakare och skuldrådgivare). 

Dessutom samlar vi in personuppgifter från den registrerade själv via kontakter och webbplatser. 

6. GRUNDEN, SYFTET OCH EFFEKTERNA AV BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter behandlas för att verkställa ett avtal som du är delaktig av. Detta innebär det avtal du har ingått, på grundval av vilket du är skyldig att betala vår kund. På grundval av detta behandlas personuppgiftsgrupperna 1-2 och 8, såsom numrerade i stycket 4. 

Behandlingen av dina personuppgifter grundar sig också på ett berättigat intresse hos CreditVisor och/eller dess uppdragsgivare. Vi behandlar dina personuppgifter för att genomföra vår verksamhet och uppfylla våra skyldigheter. Vi kan verifiera riktigheten av de personuppgifter som vi innehar och komplettera dina personuppgifter som finns i vårt system genom att inhämta information från olika källor, såsom kreditupplysningsbolag och befolkningsdatasystemet. Inspelningar av samtal med vår kundtjänst lagras för att säkerställa kvaliteten på kundtjänsten. Dessutom är grunden ett berättigat intresse om indrivningen grundar sig på en brottmålsdom. På grundval av ett berättigat intresse behandlas personuppgiftsgrupperna 1-3, 5, 7 och 9, såsom numrerade i stycket 4.  

Behandlingen av dina personuppgifter kan också grunda sig på ditt samtycke. Dina personuppgifter behandlas på grundval av ditt samtycke när de överlämnas till en behörig person. Vilka typer av personuppgifter som överförs till den auktoriserade personen bestäms av omfattningen av den auktorisation du har gett.

Behandlingen av dina personuppgifter är också nödvändigt för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter. Vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla de skyldigheter som lagen om registrering av aktörer som bedriver indrivningsverksamhet (411/2018), lagen om indrivning av fordringar (513/1999), bokföringslagen (1336/1997) och lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017) föreskriver. På grundval av detta behandlas personuppgiftsgrupperna 1-4 och 7-8, såsom numrerade i stycket 4.

Dina hälsouppgifter (avsnitt 4, personuppgiftsgrupp 6) kan undantagsvis behandlas enligt artikel 9(2)(f) i dataskyddsförordningen om sådan behandling är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. En sådan situation kan uppstå om du åberopar ett socialt hinder för betalning avseende indrivning eller om denna information framgår, till exempel, på en ansökan om skuldsanering för en privatperson.

Om enheten som har tilldelat indrivningen till CreditVisor är en vårdgivare, kommer vårt system endast att lagra information om namnet på den som tilldelat och datumet för ditt besök hos den vårdgivaren avseende fakturan som ska drivas in. Dina hälsouppgifter kommer inte att behandlas i detta sammanhang om du inte själv har åberopat dem enligt det föregående stycket.

7. REGELMÄSSIGT UTLÄMNANDE OCH ÖVERFÖRING AV DINA PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE PART

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till vår kund som har utfärdat ett indrivningsuppdrag för din skuld. 

Vi kan överlämna personuppgifter till tjänsteleverantörer som vi använder. Deras rätt att behandla uppgifterna gäller endast de uppgifter som deras tjänster kräver. Sådana tjänsteleverantörer är till exempel de postningstjänster, kommunikationstjänster och advokattjänster som vi använder. Dessutom överlämnar vi personuppgifter till aktörer som bedriver kreditupplysningsverksamhet och till myndigheter, då det finns lagliga förutsättningar för det. Dessutom kan personuppgifter överlämnas till en tredje part om du har gett ditt samtycke till detta. 

Våra samarbetspartners får behandla dina personuppgifter endast för de åtgärder som vidtas för vår räkning. Vi säkerställer alltid att våra samarbetspartners inte behandlar de överförda personuppgifterna för andra ändamål. 

Om du flyttar utomlands kan dina uppgifter överlämnas till en lokal aktör för att fortsätta indrivningen. Då överlämnas endast nödvändiga personuppgifter till destinationslandet. 

Det kan dessutom vara nödvändigt för oss att dela dina personuppgifter med behöriga myndigheter (t.ex. en utsökningsmyndighet) i enlighet med lagstiftningen om behandling av personuppgifter. Vi kan också överlämna dina personuppgifter till rättsväsendet. 

Dessutom kan personuppgifter överlämnas till en tredje part om du har gett ditt samtycke till detta. 

8. ÖVERFÖRING AV DINA PERSONUPPGIFTER TILL LÄNDER UTANFÖR EU ELLER EES

Vi kan överföra dina personuppgifter till länder utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Vi överför dina personuppgifter till Schweiz om indrivningsuppdragsgivaren är belägen i Schweiz. 

Europeiska kommissionen har beslutit att en adekvat dataskyddsnivå har säkerställts i mottagarlandet i fråga (likvärdighetsbeslut).

9. PRINCIPER FÖR FÖRVARING AV PERSONUPPGIFTER

Vi förvarar personuppgifter så länge som det är nödvändigt med tanke på det lagliga ändamålet för vilket uppgifterna samlades in. Förvaringstiden enligt bokföringslagen (1336/1997) är sex eller tio år, beroende på materialet. Normalt förvaras uppgifterna i sju år efter att kundrelationen har upphört.

Förvaringstiden enligt lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017) är fem år från genomförandet av transaktionen. 

Enligt lagen om registrering av aktörer som bedriver indrivningsverksamhet (411/2018) ska aktören som bedriver indrivningsverksamhet förvara handlingar och uppgifter som gäller indrivningsverksamheten i fem år efter indrivningsåtgärdernas slut, såvida inte en längre förvaringstid föreskrivs någon annanstans i lagen.

Inspelningar av samtal med vår kundtjänst förvaras i två månader efter samtalet.

Dessutom förvarar vi uppgifterna så länge som preskriptionstiden för framförande av olika slags ersättningskrav har löpt ut för att kunna försvara oss mot rättsliga anspråk. 

10. PROFILERING

Vi utför automatisk profilering av registrerade som en del av behandlingen av personuppgifter när vi överväger rättsliga indrivningsåtgärder. 

Med hjälp av profilering kan vi använda poängsättning för att avgöra hur behandlingen av ditt ärende framskrider. Poängsättningen grundar sig på dina kreditupplysningar, ditt betalningsbeteende och dina skulder. Dina kreditupplysningar granskas automatiskt.  

Syftet med automatiseringen är att hjälpa identifiera gäldenärer för vem rättslig indrivning inte kommer att påbörjas. Sålunda orsakar automatisk profilering inga betydande rättsverkningar för dig. 

Om du anser att ett enskilt beslut baserat på profilering har fattats felaktigt kan du begära en omprövning så att vår arbetstagare deltar i beslutsfattandet. 

11. DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER FÖRKNIPPADE MED BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER

I enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning har du rätt att när som helst:  

 • få information om behandlingen av dina personuppgifter, 
 • få tillgång till dina uppgifter och kontrollera de personuppgifter om dig som vi behandlar,  
 • göra en invändning mot behandlingen av dina personuppgifter utifrån grund som anknyter till din specifika personliga situation till den del som behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på vårt berättigade intresse,  
 • få dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och överföra uppgifterna i fråga till en annan personuppgiftsansvarig, förutsatt att du har själv delat personuppgifterna i fråga med oss, vi behandlar dessa personuppgifter på grundval av ett avtal eller med ditt samtycke och behandlingen utförs automatiskt,  
 • kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas,  
 • kräva rättelse och komplettering av inexakta och felaktiga personuppgifter, 
 • kräva att dina personuppgifter avlägsnas, 
 • återkalla ditt samtycke och göra en invändning mot behandlingen av dina personuppgifter till den del som behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke.  

Om du återkallar ditt samtycke kommer detta inte att påverka lagligheten av den behandling av dina personuppgifter som utfördes före återkallandet. Du kan återkalla ditt samtycke i enlighet med avsnittet Kontakt nedan. Återkallande av ditt samtycke orsakar inga andra effekter än att vi inte kommer att kunna överlämna dina personuppgifter eller begära dina personuppgifter från behöriga personer. 

Du ska skicka din begäran om att utöva ovan nämnda rättighet till oss i enlighet med avsnittet Kontakt i denna dataskyddsbeskrivning. Vi kan be dig att precisera din begäran skriftligt och verifiera din identitet innan vi behandlar begäran. Vi kan vägra att genomföra din begäran på grunder som anges i tillämplig lag. 

Du har också alltid rätt att anföra besvär hos den berörda tillsynsmyndigheten eller hos tillsynsmyndigheten i den EU-medlemsstat där du bor eller arbetar, om du anser att vi inte har behandlat dina personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. 

12. PRINCIPER FÖR SKYDD AV REGISTRET

Vi respekterar dina personuppgifters förtroendefullhet. Eventuellt manuellt material förvaras i ett låst utrymme som endast utsedda personer har tillgång till. De personuppgifter som behandlas digitalt skyddas och förvaras i vårt informationssystem. Tillgången till systemet är begränsad och endast personer som behöver uppgifterna i fråga för att utföra sina arbetsuppgifter har tillgång till det. Personerna i fråga använder personliga användarnamn och lösenord.  

Vi krypterar personuppgifter som skickas till utomstående.

13. KONTAKT

Alla förfrågningar om utövande av rättigheterna ovan, frågor om denna dataskyddsbeskrivning och andra kontakter ska göras per e-post till adressen [email protected]. Du kan också kontakta oss via kontaktfunktionen på webbplatsen eller skriftligen på adressen nedan: 

CreditVisor Oy 
Lauri Aittamo 
PB 104 
00101 Helsingfors