Indrivningsregistrets dataskyddsbeskrivning (Uppdragsgivare)

1. ALLMÄNT

CreditVisor (nedan ”Bolaget” eller ”Vi”) har förbundit sig att säkerställa konfidentialiteten av och dataskyddet för de personuppgifter som det innehar. Denna dataskyddsbeskrivning gäller personuppgifter som vi samlar in i vårt indrivningsregister gällande uppdragsgivare och deras representanter. Denna dataskyddsbeskrivning beskriver personuppgifterna vi samlar in samt deras behandling. För ytterligare information om behandlingen av personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud Lauri Aittamo ([email protected]). 

Vi kan uppdatera denna dataskyddsbeskrivning till exempel när lagstiftningen ändras. Denna dataskyddsbeskrivning uppdaterades senast den 21 december 2023.  

2. PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH DATASKYDDSOMBUD

Namn: CreditVisor Oy 

Adress: Konepajankuja 3, 00510 Helsingfors

Telefon: 09 47655655 

FO-nummer: 3126049-7 

CreditVisors dataskyddsombud:  

Lauri Aittamo 

E-post: [email protected]  

3. VEMS PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN?

I registret behandlar vi personuppgifter som gäller våra uppdragsgivares representanter.  

4. VILKA SLAGS PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN?

I registret behandlar vi följande personuppgifter:  

 • ditt namn och din position i företaget; 
 • dina kontaktuppgifter: telefonnummer, e-postadress och postadress;
 • ditt användarnamn och telefonnummer i Anitta-indrivningssystemet;
 • ditt namn och e-postadress i Nova Backstage-indrivningssystemet.

5. FRÅN VILKA KÄLLOR SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER?

Vi samlar in personuppgifter direkt från uppdragsgivarna och deras representanter.

6. GRUNDEN, SYFTET OCH EFFEKTERNA AV BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER

Behandlingen av dina personuppgifter grundar sig också på ett berättigat intresse hos CreditVisor. CreditVisors berättigade intresse är att hantera förpliktelserna enligt inkassoupplåtelseavtalet och vid behov kommunicera med uppdragsgivarens representanter.

7. REGELMÄSSIGT UTLÄMNANDE OCH ÖVERFÖRING AV DINA PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE PART

Vi kan lämna över dina personuppgifter till tjänsteleverantörer som hjälper oss att implementera inkassotjänster. Våra partners är: Onebyte Oy (Anitta) och Alektum Group Ab (Nova). Vi använder programmen Anitta och Nova för att utföra inkassotjänster. Anitta används för inhemska kunder och Nova används för geografiskt bredare kundgrupper.

Våra samarbetspartners får behandla dina personuppgifter endast för de åtgärder som vidtas för vår räkning. Vi säkerställer alltid att våra samarbetspartners inte behandlar de överförda personuppgifterna för andra ändamål. 

Det kan dessutom vara nödvändigt för oss att dela dina personuppgifter med behöriga myndigheter i enlighet med lagstiftningen om behandling av personuppgifter.

8. ÖVERFÖRING AV DINA PERSONUPPGIFTER TILL LÄNDER UTANFÖR EU ELLER EES

Vi kan överföra dina personuppgifter till länder utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Vi överför dina personuppgifter till Schweiz om indrivningsuppdragsgivaren är belägen i Schweiz.

Europeiska kommissionen har beslutit att en adekvat dataskyddsnivå har säkerställts i mottagarlandet i fråga (likvärdighetsbeslut).

9. PRINCIPER FÖR FÖRVARING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lagrar dina personuppgifter i registret enligt följande principer:

Våra kunders personuppgifter sparas så länge som kundförhållandet är giltigt. Efter avslutat kundförhållande behåller vi personuppgifter så länge det är nödvändigt för det juridiska ändamål för vilket uppgifterna samlades in.

Utöver ovanstående behåller vi även nödvändig och relevant information så länge preskriptionstiden för att framställa olika skadeståndsanspråk har passerat för att försvara oss mot rättsliga krav.

10. DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER FÖRKNIPPADE MED BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER

Du har rätt enligt tillämplig dataskyddslagstiftning när som helst att:

 • få information om behandlingen av dina personuppgifter;
 • få tillgång till dina uppgifter och kontrollera de personuppgifter om dig som vi behandlar; 
 • göra en invändning mot behandlingen av dina personuppgifter utifrån grund som anknyter till din specifika personliga situation till den del som behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på vårt berättigade intresse;
 • få dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och överföra uppgifterna i fråga till en annan personuppgiftsansvarig, förutsatt att du har själv delat personuppgifterna i fråga med oss, vi behandlar dessa personuppgifter på grundval av ett avtal eller med ditt samtycke och behandlingen utförs automatiskt;
 • kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas;
 • kräva rättelse och komplettering av inexakta och felaktiga personuppgifter; och 
 • kräva att dina personuppgifter avlägsnas;

Du ska skicka din begäran om att utöva ovan nämnda rättighet till oss i enlighet med avsnittet Kontakt i denna dataskyddsbeskrivning. Vi kan be dig att precisera din begäran skriftligt och verifiera din identitet innan vi behandlar begäran. Vi kan vägra att genomföra din begäran på grunder som anges i tillämplig lag. 

Du har också alltid rätt att anföra besvär hos den berörda tillsynsmyndigheten eller hos tillsynsmyndigheten i den EU-medlemsstat där du bor eller arbetar, om du anser att vi inte har behandlat dina personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. 

11. PRINCIPER FÖR SKYDD AV REGISTRET

Vi respekterar dina personuppgifters förtroendefullhet. Eventuellt manuellt material förvaras i ett låst utrymme som endast utsedda personer har tillgång till. De personuppgifter som behandlas digitalt skyddas och förvaras i vårt informationssystem. Tillgången till systemet är begränsad och endast personer som behöver uppgifterna i fråga för att utföra sina arbetsuppgifter har tillgång till det. Personerna i fråga använder personliga användarnamn och lösenord.  

Vi krypterar personuppgifter som skickas till utomstående.

12. KONTAKT

Alla förfrågningar om utövande av rättigheterna ovan, frågor om denna dataskyddsbeskrivning och andra kontakter ska göras per e-post till adressen [email protected]. Du kan också kontakta oss via kontaktfunktionen på webbplatsen eller skriftligen på adressen nedan: 

CreditVisor Oy 
Lauri Aittamo 
PB 104 
00101 Helsingfors