Ilmoittajansuojelulain (1171/2022) mukaisen ilmoituskanavan tietosuojaseloste

1. YLEISTÄ

CreditVisor (jäljempänä ”Yhtiö” tai ”Me”) on sitoutunut huolehtimaan sen hallussa olevien henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja tietosuojasta. Tämä tietosuojaseloste soveltuu henkilötietoihin, joita keräämme ilmoittajansuojelulakiin perustuvaan whistleblowing-ilmoituskanavaan (jäljempänä ”Rekisteri”) liittyen. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan keräämiämme henkilötietoja ja niiden käsittelyä. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä antaa tietosuojavastaavamme Lauri Aittamo ([email protected]). 

Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 12.12.2023.  

2. REKISTERINPITÄJÄ JA TIETOSUOJAVASTAAVA

Nimi: CreditVisor Oy 

Osoite: Konepajankuja 3, 00510 Helsinki

Puhelin: 09 47655655 

Y-tunnus: 3126049-7 

CreditVisorin tietosuojavastaava:  

Lauri Aittamo 

Sähköposti: [email protected]  

3. KENEN HENKILÖTIETOJA KERÄÄMME?

Käsittelemme Rekisterissä sellaisten henkilöiden henkilötietoja, jotka ovat tehneet whistleblowing-ilmoituskanavaan ilmoittajansuojelulain mukaisen ilmoituksen.  

4. MINKÄ TYYPPISIÄ HENKILÖTIETOJA KERÄÄMME?

Käsittelemme Rekisterissä seuraavia henkilötietoja:  

  • nimesi
  • sähköpostiosoitteesi
  • puhelinnumerosi (jos se on annettu ilmoituksen yhteydessä)
  • muut ilmoituksessa antamasi henkilötiedot

Rekisterissä ei säilytetä mitään tietosuoja-asetuksen 9 artiklan mukaisiin erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja (esim. terveystiedot, ammattiliiton jäsenyystiedot, poliittinen tai uskonnollinen vakaumus, seksuaalinen suuntautuminen), ellei niiden käsittely ole välttämätöntä ilmoituksen käsittelyn kannalta.

5. MISTÄ LÄHTEISTÄ HENKILÖTIETOJA KERÄTÄÄN?

Henkilötiedot tulevat Rekisterissä käsiteltäviksi ainoastaan ilmoituksen tehneeltä henkilöltä itseltään.

6. HENKILÖTIETOJESI KÄSITTELYN PERUSTE, KÄYTTÖTARKOITUKSET JA VAIKUTUKSET

Henkilötietojesi käsittely on tarpeen lakisääteisten velvoitteidemme noudattamiseksi. Käsittelemme henkilötietojasi ilmoittajansuojelulain (1171/2022) mukaisten velvoitteidemme täyttämiseksi.

7. HENKILÖTIETOJESI SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA SIIRROT KOLMANSILLE OSAPUOLILLE

Henkilötietosi säilytetään Microsoftin sähköpostipalvelimilla, jotka sijaitsevat Euroopassa. Ilmoituskanavan sähköpostiosoitteeseen ([email protected]) on pääsy vain nimetyllä ilmoituskanavasta vastaavalla henkilöllä, joka toimii samalla Yhtiön tietosuojavastaavana.

Ilmoituskanavasta vastaavaa henkilöä sitoo ilmoittajansuojelulain 32 §:n mukainen salassapitovelvollisuus. Ilmoituksen tekijän henkilöllisyys pidetään salassa, ellet ole antanut nimenomaista suostumusta henkilöllisyytesi ilmaisemiselle.

Ilmoittajansuojelulain 33 §:n mukaisesti salassapitovelvoitteen estämättä tietoja voidaan tarpeen tullen luovuttaa toimivaltaisille viranomaisille tai Yhtiölle, jos se on tarpeen Yhtiön esittämän oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tuomioistuinmenettelyssä tai tuomioistuimen ulkopuolisessa oikeudellisessa tai hallinnollisessa menettelyssä.

8. HENKILÖTIETOJESI SIIRROT EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Henkilötietojasi ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMISEN PERIAATTEET

Rekisterissä käsiteltävät henkilötiedot poistetaan viiden (5) vuoden kuluttua ilmoituksen saapumisesta, jollei niiden säilyttäminen ole välttämätöntä ilmoittajansuojelulaissa tai muussa laissa säädettyjen oikeuksien tai velvoitteiden toteuttamista varten taikka oikeudellisen vaateen esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Henkilötiedot, joilla ei selvästi ole merkitystä ilmoituksen käsittelyn kannalta, poistetaan ilman aiheetonta viivytystä.

Jos tehdyn ilmoituksen perusteella on selvää, ettei ilmoitus liity ilmoittajansuojelulain 2 §:n soveltamisalaan, ilmoittajalle tiedotetaan tästä ja tiedot poistetaan Rekisteristä välittömästi.

10. REKISTERÖIDYN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:  

  • saada tieto henkilötietojesi käsittelystä; 
  • saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot;  
  • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä; ja 
  • vaatia henkilötietojesi poistamista.

Sinun tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntösi meille tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella. 

Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 

11. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu tietojärjestelmäämme, johon on rajattu pääsy vain ilmoitusten käsittelystä vastaavalla henkilöllä. Pääsy tietoihin on suojattu henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla sekä kaksivaiheisella tunnistautumisella.

Salaamme Yhtiömme ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot.

12. YHTEYDENOTOT

Kaikki yllä mainittujen oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen [email protected].