Perintärekisterin tietosuojaseloste (perintäasiakas)

1. Yleistä

CreditVisor (jäljempänä ”Yhtiö” tai ”Me”) on sitoutunut huolehtimaan sen hallussa olevien henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja tietosuojasta. Tämä tietosuojaseloste soveltuu henkilötietoihin, joita keräämme perintätoimeksiannon kohteena olevista henkilöistä perintärekisteriimme (jäljempänä ”Rekisteri”) liittyen. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan keräämiämme henkilötietoja ja niiden käsittelyä. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä antaa tietosuojavastaavamme Lauri Aittamo ([email protected]). 

Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 6.3.2024.  

2. Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

Nimi: CreditVisor Oy 

Osoite: Konepajankuja 3, 00510 Helsinki

Puhelin: 09 47655655 

Y-tunnus: 3126049-7 

CreditVisorin tietosuojavastaava:  

Lauri Aittamo 

Sähköposti: [email protected]  

3. Kenen henkilötietoja keräämme?

Käsittelemme Rekisterissä perintäasiakkaidemme henkilötietoja.  

4. Minkä tyyppisiä henkilötietoja keräämme?

Käsittelemme Rekisterissä seuraavia, perintäasiakkaita koskevia henkilötietoja:  

 1. nimesi ja henkilötunnuksesi; 
 2. yhteystietosi: puhelinnumero, sähköpostiosoite ja osoite; 
 3. tietojasi koskien velkojasi ja taloudellista asemaasi
 4. pankkitilitietosi liikasuorituksen palautusta varten; 
 5. tietosi luottotietorekisteristä (mahdolliset maksuhäiriöt ja muut luottotietomerkinnät); 
 6. terveystietojasi vain, jos niillä on tosiasiallista merkitystä perittävän saatavan kannalta;
 7. rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyviä henkilötietoja (mikäli perintä perustuu rikostuomioon); 
 8. perintäjärjestelmässä olevat tietosi (esim. asiakasnumerosi); 
 9. tallenne asiakaspalvelupuhelusta;
 10. muut meille ilmoittamasi henkilötiedot.

5. Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään?

Keräämme henkilötietoja toimeksiantajayrityksiltä, luottotietoyhtiöiltä (mm. Suomen Asiakastieto Oy ja Dun & Bradstreet Finland Oy), viranomaisilta (Digi- ja väestötietovirasto, käräjäoikeudet, ulosottolaitos, oikeusaputoimistot) ja valtuutetuilta henkilöiltä (mm. edunvalvojat ja velkaneuvojat). 

Keräämme henkilötietoja myös rekisteröidyltä itseltään yhteydenottojen ja verkkosivujen kautta. 

6. Henkilötietojesi käsittelyn peruste, käyttötarkoitukset ja vaikutukset

Henkilötietojasi käsitellään sellaisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, jossa olet osapuolena. Tällä tarkoitetaan sitä solmimaasi sopimusta, jonka perusteella olet toimeksiantajaamme kohtaan maksuvelvollinen. Tällä perusteella käsitellään kappaleessa 4 numeroituja henkilötietoryhmiä 1-2 ja 8.

Henkilötietojesi käsittely perustuu myös CreditVisorin ja/tai sen toimeksiantajan oikeutettuun etuun. Käsittelemme henkilötietojasi toteuttaaksemme toimintaamme ja huolehtiaksemme velvoitteistamme. Voimme tarkistaa hallussamme olevien henkilötietojen oikeellisuuden ja täydentää järjestelmässämme olevia henkilötietojasi hankkimalla tietoja eri lähteistä, kuten luottotietoyhtiöiltä ja väestötietojärjestelmästä. Asiakaspalvelupuheluista säilytetään tallenteita asiakaspalvelun laadun varmistamiseksi. Lisäksi käsittelyperusteena on oikeutettu etu, jos perintä perustuu rikostuomioon. Oikeutetun edun perusteella käsitellään kappaleessa 4 numeroituja henkilötietoryhmiä 1-3, 5, 7 ja 9.

Henkilötietojesi käsittely voi perustua myös suostumukseesi. Henkilötietojasi käsitellään suostumukseesi perustuen silloin kun henkilötietojasi luovutetaan valtuutetulle henkilölle. Valtuutetulle henkilölle siirrettävien henkilötietojen tyypit määrittyvät antamasi valtuutuksen laajuuden mukaan.

Henkilötietojesi käsittely on tarpeen myös lakisääteisten velvoitteidemme noudattamiseksi. Käsittelemme henkilötietojasi lain perintätoiminnan harjoittajien rekisteröinnistä (411/2018), perintälain (513/1999), kirjanpitolain (1336/1997) sekä rahanpesulain (444/2017) vaatimien velvoitteiden täyttämiseksi. Tällä perusteella käsitellään kappaleessa 4 numeroituja henkilötietoryhmiä 1-4 ja 7-8.

Terveystietojasi (kappaleen 4 henkilötietoryhmä 6) voidaan käsitellä poikkeuksellisesti tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan f alakohdan perusteella, jos niiden käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Tällainen tilanne voi olla käsillä, jos vetoat itse sosiaaliseen suoritusesteeseen saatavan perintää koskien tai jos näitä tietoja ilmenee esimerkiksi yksityishenkilön velkajärjestelyä koskevalta hakemukselta.

Jos perintätoimeksiannon CreditVisorille tehnyt taho on terveydenhuoltoalan toimija, järjestelmäämme tallennetaan vain tieto toimeksiantajan nimestä sekä asiointipäivämääräsi kyseisellä toimijalla perinnän kohteena olevaa laskua koskien. Terveystietojasi ei tässä yhteydessä näin ollen käsitellä, ellet ole niihin itse vedonnut edellisessä tekstikappaleessa mainituin tavoin.

7. Henkilötietojesi säännönmukaiset luovutukset ja siirrot kolmansille osapuolille

Saatamme luovuttaa henkilötietojasi asiakkaallemme, joka on tehnyt velastasi perintätoimeksiannon. 

Saatamme luovuttaa henkilötietoja käyttämillemme palveluntarjoajille, joiden oikeus tietojen käsittelyyn rajoittuu vain niiden tuottamien palveluiden vaatimaan laajuuteen. Tällaisia palveluntarjoajia ovat esimerkiksi käyttämämme postitus- ja viestiliikennepalvelut sekä asianajopalvelut. Luovutamme henkilötietoja myös luottotietotoiminnan harjoittajille ja viranomaisille, silloin kun siihen on lailliset edellytykset. Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle myös siinä tapauksessa, että olet antanut luovutukseen suostumuksesi. 

Yhteistyökumppanimme voivat käsitellä henkilötietojasi vain lukuumme suoritettavia toimenpiteitä varten. Varmistamme aina, että yhteistyökumppanimme eivät käsittele siirrettäviä henkilötietoja mitään muita tarkoituksia varten. 

Muuttaessasi ulkomaille tietojasi voidaan luovuttaa paikalliselle perintätoiminnan harjoittajalle perinnän jatkamiseksi. Tällöin kohdemaahan luovutetaan vain välttämättömät henkilötiedot. 

Meidän voi myös olla tarpeen jakaa henkilötietojasi toimivaltaisten viranomaisten kanssa (esim. ulosottoviranomainen) henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti. Saatamme luovuttaa henkilötietojasi myös oikeuslaitokselle. 

Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle myös siinä tapauksessa, että olet antanut luovutukseen suostumuksesi. 

8. Henkilötietojesi siirrot EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Saatamme siirtää henkilötietojasi Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Siirrämme henkilötietojasi Sveitsiin, mikäli perintätoimeksiantaja sijaitsee Sveitsissä. 

Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso (vastaavuuspäätös).

9. Henkilötietojen säilyttämisen periaatteet

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen sitä laillista tarkoitusta varten, johon tiedot on kerätty. Kirjanpitolain (1336/1997) mukainen säilytysaika on aineistosta riippuen kuusi tai kymmenen vuotta. Tavanomaisesti tietoja säilytetään seitsemän vuotta asiakassuhteen päättymisen jälkeen.

Rahanpesulain (444/2017) mukainen säilytysaika on viisi vuotta liiketoimen suorittamisesta. 

Perintärekisterilain (411/2018) mukaan perintätoiminnan harjoittajan on säilytettävä perintätoimintaan liittyvät asiakirjat ja tiedot viiden vuoden ajan perintätoimenpiteiden päättymisestä, jollei muualla laissa säädetä pitemmästä säilytysajasta.

Puhelutallenteita asiakaspalvelupuheluista säilytetään kahden kuukauden ajan puhelusta.

Säilytämme tietoja myös niin kauan, että vanhentumisaika erilaisten korvausvaatimusten esittämiselle on kulunut voidaksemme puolustaa itseämme oikeudellisia vaatimuksia vastaan. 

10. Profilointi

Toteutamme rekisteröityjen automaattista profilointia osana henkilötietojen käsittelytoimia harkittaessa oikeudellisia perintätoimia. 

Profiloinnin avulla voidaan käyttää pisteytystä ratkaistaessa, miten asiasi käsittely etenee. Saamasi pisteytys perustuu luottotietoihisi, maksukäyttäytymisesi ja velkoihisi. Luottotietosi tarkastetaan automaattisesti.  

Automatisoinnin avulla on tarkoitus tunnistaa velalliset, joiden osalta oikeudellista perintää ei aloiteta. Näin ollen automatisoidusta profiloinnista ei aiheudu sinulle merkittäviä oikeusvaikutuksia. 

Jos katsot, että profilointiin perustuva yksittäispäätös on tehty väärin, voit pyytää asian uudelleenkäsittelyä siten, että päätöksentekoon osallistuu työntekijämme. 

11. Rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:  

 • saada tieto henkilötietojesi käsittelystä; 
 • saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot;  
 • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on oikeutettu etumme;  
 • saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset henkilötiedot meille, käsittelemme kyseisiä henkilötietoja sopimuksen tai antamasi suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti;  
 • vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista;  
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä; ja 
 • vaatia henkilötietojesi poistamista; 
 • peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin, kuin henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen;  

Jos peruutat suostumuksesi, ei se vaikuta ennen peruuttamista toteutetun henkilötietojesi käsittelyn lainmukaisuuteen. Suostumuksesi voit peruuttaa alla olevan Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Suostumuksesi peruuttaminen ei aiheuta muita vaikutuksia kuin sen, ettemme voi luovuttaa tai pyytää valtuutetulta henkilöltä henkilötietojasi. 

Sinun tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntösi meille tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella. 

Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 

12. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Mahdollista manuaalista aineistoa säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain nimetyillä henkilöillä. Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu tietojärjestelmäämme, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.  

Salaamme Yhtiömme ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot.

13. Yhteydenotot

Kaikki yllä mainittujen oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen [email protected]. Voit myös ottaa meihin yhteyttä verkkosivuston yhteydenottotoiminnon kautta tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen: 

CreditVisor Oy 
Lauri Aittamo 
PL 104 
00101 Helsinki