Perintärekisterin tietosuojaseloste (perintäasiakas)

1. Yleistä

CreditVisor (jäljempänä ”Yhtiö” tai ”Me”) on sitoutunut huolehtimaan sen hallussa olevien henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja tietosuojasta. Tämä tietosuojaseloste soveltuu henkilötietoihin, joita keräämme perintätoimeksiannon kohteena olevista henkilöistä perintärekisteriimme (jäljempänä ”Rekisteri”) liittyen. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan keräämiämme henkilötietoja ja niiden käsittelyä. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä antaa tietosuojavastaavamme Lauri Aittamo ([email protected]). 

Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Pyrimme käyttämään kohtuullisia keinoja ilmoittaaksemme sinulle mahdollisista muutoksista ja niiden vaikutuksista hyvissä ajoin etukäteen. Kehotammekin sinua tarkastamaan tämän tietosuojaselosteen aina saatuasi tiedon sitä koskevista muutoksista. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 15.9.2023.  

2. Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

Nimi: CreditVisor Oy 

Osoite: Konepajankuja 3, 00510 Helsinki

Puhelin: 09 47655655 

Y-tunnus: 3126049-7 

CreditVisorin tietosuojavastaava:  

Lauri Aittamo 

Sähköposti: [email protected]  

3. Kenen henkilötietoja keräämme?

Käsittelemme Rekisterissä perintäasiakkaidemme henkilötietoja.  

4. Minkä tyyppisiä henkilötietoja keräämme?

Käsittelemme Rekisterissä seuraavia, perintäasiakkaita koskevia henkilötietoja:  

 • nimesi ja henkilötunnuksesi; 
 • yhteystietosi: puhelinnumero, sähköpostiosoite ja osoite; 
 • tietojasi koskien velkojasi, taloudellista asemaasi ja pankkitiliäsi; 
 • tietosi luottotietorekisteristä (mahdolliset maksuhäiriöt ja muut luottotietomerkinnät); 
 • terveystietojasi vain, jos olet toimittanut niitä esimerkiksi sosiaaliseen suoritusesteeseen liittyen; 
 • rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyviä henkilötietoja (mikäli perintä perustuu rikostuomioon); 
 • perintäjärjestelmässä olevat tietosi (esim. asiakasnumerosi); 
 • tallenne asiakaspalveluun soitetusta puhelusta;
 • selaimesi palvelimellemme lähettämät tekniset tiedot (esim. IP-osoite, selain, selainversio, verkkosivu, jolta siirryit verkkosivuillemme) sekä selaimellesi lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot (lisätietoja evästeistä ja vastaavista teknologioista alla kappaleessa 13); ja 
 • muut meille ilmoittamasi henkilötiedot.

5. Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään?

Keräämme henkilötietoja toimeksiantajayrityksiltä, luottotietoyhtiöiltä (mm. Suomen Asiakastieto Oy ja Bisnode Finland Oy), viranomaisilta (Digi- ja väestötietovirasto, käräjäoikeudet, ulosottolaitos, oikeusaputoimistot) ja valtuutetuilta henkilöiltä (mm. edunvalvojat ja velkaneuvojat). 

Keräämme henkilötietoja myös rekisteröidyltä itseltään yhteydenottojen ja verkkosivujen kautta. 

6. Henkilötietojesi käsittelyn peruste, käyttötarkoitukset ja vaikutukset

Henkilötietojasi käsitellään sellaisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, jossa olet osapuolena.  

Henkilötietojesi käsittely perustuu myös CreditVisorin ja/tai sen toimeksiantajan oikeutettuun etuun. Käsittelemme henkilötietojasi toteuttaaksemme toimintaamme ja huolehtiaksemme velvoitteistamme. Voimme tarkistaa hallussamme olevien henkilötietojen oikeellisuuden ja täydentää järjestelmässämme olevia henkilötietojasi hankkimalla tietoja eri lähteistä, kuten luottotietoyhtiöiltä ja väestötietojärjestelmästä. Asiakaspalveluun soitetuista puheluista säilytetään tallenteita asiakaspalvelun laadun varmistamiseksi.

Henkilötietojesi käsittely voi perustua myös suostumukseesi. Henkilötietojasi käsitellään suostumukseesi perustuen silloin kun henkilötietojasi luovutetaan valtuutetulle henkilölle.

Henkilötietojesi käsittely voi olla tarpeen myös lakisääteisten velvoitteidemme noudattamiseksi. Käsittelemme henkilötietojasi lain perintätoiminnan harjoittajien rekisteröinnistä (411/2018) ja perintälain (513/1999) vaatimien velvoitteiden täyttämiseksi.

7. Henkilötietojesi säännönmukaiset luovutukset ja siirrot kolmansille osapuolille

Saatamme luovuttaa henkilötietojasi asiakkaallemme, joka on tehnyt velastasi perintätoimeksiannon. 

Saatamme luovuttaa henkilötietoja käyttämillemme palveluntarjoajille, joiden oikeus tietojen käsittelyyn rajoittuu vain niiden tuottamien palveluiden vaatimaan laajuuteen. Tällaisia palveluntarjoajia ovat esimerkiksi käyttämämme postitus- ja viestiliikennepalvelut sekä asianajopalvelut. Luovutamme henkilötietoja myös luottotietotoiminnan harjoittajille ja viranomaisille, silloin kun siihen on lailliset edellytykset. Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle myös siinä tapauksessa, että olet antanut luovutukseen suostumuksesi. 

Yhteistyökumppanimme voivat käsitellä henkilötietojasi vain lukuumme suoritettavia toimenpiteitä varten. Varmistamme aina, että yhteistyökumppanimme eivät käsittele siirrettäviä henkilötietoja mitään muita tarkoituksia varten. 

Muuttaessasi ulkomaille tietojasi voidaan luovuttaa paikalliselle perintätoiminnan harjoittajalle perinnän jatkamiseksi. Tällöin kohdemaahan luovutetaan vain välttämättömät henkilötiedot. 

Meidän voi myös olla tarpeen jakaa henkilötietojasi toimivaltaisten viranomaisten kanssa (esim. ulosottoviranomainen) henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti. Saatamme luovuttaa henkilötietojasi myös oikeuslaitokselle. 

Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle myös siinä tapauksessa, että olet antanut luovutukseen suostumuksesi. 

8. Henkilötietojesi siirrot EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Saatamme siirtää henkilötietojasi Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Siirrämme henkilötietojasi Sveitsiin, mikäli perintätoimeksiantaja sijaitsee Sveitsissä. 

Siirrämme kaikissa tilanteissa henkilötietojasi EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ainoastaan jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella: 

 • Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso;
 • olemme toteuttaneet asianmukaiset suojatoimet henkilötietojesi siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiosopimuslausekkeita ja lisäksi huomioineet tarvittavat lisäsuojatoimenpiteet. Sinulla on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla meihin yhteyttä Yhteydenotot-kohdassa kuvatun mukaisesti; tai 
 • olet antanut nimenomaisen suostumuksesi henkilötietojesi siirtämiselle, tai henkilötietojesi siirtämiselle EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle on olemassa muu lainmukainen peruste. 

9. Henkilötietojen säilyttämisen periaatteet

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen sitä laillista tarkoitusta varten, johon tiedot on kerätty. Kirjanpitolain (1336/1997) mukainen säilytysaika on aineistosta riippuen kuusi tai kymmenen vuotta. Tavanomaisesti tietoja säilytetään seitsemän vuotta asiakassuhteen päättymisen jälkeen.

Rahanpesulain (444/2017) mukainen säilytysaika on viisi vuotta liiketoimen suorittamisesta. 

Perintärekisterilain (411/2018) mukaan perintätoiminnan harjoittajan on säilytettävä perintätoimintaan liittyvät asiakirjat ja tiedot viiden vuoden ajan perintätoimenpiteiden päättymisestä, jollei muualla laissa säädetä pitemmästä säilytysajasta.

Puhelutallenteita asiakaspalveluun soitetuista puheluista säilytetään kahden kuukauden ajan puhelusta.

Säilytämme tietoja myös niin kauan, että vanhentumisaika erilaisten korvausvaatimusten esittämiselle on kulunut voidaksemme puolustaa itseämme oikeudellisia vaatimuksia vastaan. 

10. Profilointi

Toteutamme rekisteröityjen automaattista profilointia osana henkilötietojen käsittelytoimia harkittaessa oikeudellisia perintätoimia. 

Profiloinnin avulla voidaan käyttää pisteytystä ratkaistaessa, miten asiasi käsittely etenee. Saamasi pisteytys perustuu luottotietoihisi, maksukäyttäytymisesi ja velkoihisi. Luottotietosi tarkastetaan automaattisesti.  

Automatisoinnin avulla on tarkoitus tunnistaa velalliset, joiden osalta oikeudellista perintää ei aloiteta. Näin ollen automatisoidusta profiloinnista ei aiheudu sinulle merkittäviä oikeusvaikutuksia. 

Jos katsot, että profilointiin perustuva yksittäispäätös on tehty väärin, voit pyytää asian uudelleenkäsittelyä siten, että päätöksentekoon osallistuu työntekijämme. 

11. Rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:  

 • saada tieto henkilötietojesi käsittelystä; 
 • saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot;  
 • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on oikeutettu etumme;  
 • saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset henkilötiedot meille, käsittelemme kyseisiä henkilötietoja sopimuksen tai antamasi suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti;  
 • vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista;  
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä; ja 
 • vaatia henkilötietojesi poistamista; 
 • peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin, kuin henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen;  

Jos peruutat suostumuksesi, ei se vaikuta ennen peruuttamista toteutetun henkilötietojesi käsittelyn lainmukaisuuteen. Suostumuksesi voit peruuttaa alla olevan Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Suostumuksesi peruuttaminen ei aiheuta muita vaikutuksia kuin sen, ettemme voi luovuttaa tai pyytää valtuutetulta henkilöltä henkilötietojasi. 

Sinun tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntösi meille tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella. 

Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 

12. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Mahdollista manuaalista aineistoa säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain nimetyillä henkilöillä. Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu tietojärjestelmäämme, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.  

Salaamme Yhtiömme ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot.

13. Tietoa evästeistä ja vastaavista teknologioista

“Eväste” on yleisesti käytetty pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa tietokoneellesi tai muulle päätelaitteellesi, kun vierailet verkkosivulla. Selain lähettää tiedon vierailustasi takaisin verkkosivulle, kun vierailet siellä uudestaan. Kaikki nykyaikaiset verkkosivut käyttävät evästeitä tarjotakseen sinulle personoidumman selainkokemuksen. 

Kukin eväste on erikseen asetettu kullekin päätelaitteellesi ja evästeitä voi lukea ainoastaan sillä palvelimella, jolla eväste on asetettu. Koska eväste on sidottu selaimeen, eikä lähtökohtaisesti ole jaettavissa eri selainten tai laitteiden välillä (ellei jokin selain, lisäosa tai muu sovellus erikseen mahdollista tätä), evästeiden hallinnoimiseksi tekemät valintasi soveltuvat lähtökohtaisesti vain kyseiseen yksittäiseen selaimeen. Eväste ei voi ajaa ohjelmistoja, eikä sitä voida käyttää virusten tai muun haitallisen koodin toimittamiseen, eikä vahingoittamaan päätelaitettasi tai tiedostojasi. Yksittäistä käyttäjää ei voida tunnistaa pelkästään evästeen tai vastaavien teknologioiden käytön kautta. 

Vierailemalla verkkosivuillamme (www.creditvisor.fi) tai loppuasiakasportaalissamme (www.creditvisor24.fi) voit antaa CreditVisor Oy:lle tai kolmansille osapuolille suostumuksesi evästeiden käyttöön tai vastaavasti kieltäytyä niistä. Voit valita mihin evästeisiin annat suostumuksesi. Ainoastaan välttämättömistä evästeistä ei voi kieltäytyä. Voit peruuttaa suostumuksesi sivuston alareunasta löytyvän painikkeen kautta. 

14. Yhteydenotot

Kaikki yllä mainittujen oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen [email protected]. Voit myös ottaa meihin yhteyttä verkkosivuston yhteydenottotoiminnon kautta tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen: 

CreditVisor Oy 
Lauri Aittamo 
PL 104 
00101 Helsinki