Asiakas- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste

1. Yleistä

CreditVisor (jäljempänä ”Yhtiö” tai ”Me”) on sitoutunut huolehtimaan sen hallussa olevien henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja tietosuojasta. Tämä tietosuojaseloste soveltuu henkilötietoihin, joita keräämme asiakas- ja markkinointirekisteriimme (jäljempänä ”Rekisteri”) liittyen. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan keräämiämme henkilötietoja ja niiden käsittelyä. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä antaa tietosuojavastaavamme Lauri Aittamo ([email protected]). 

Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Pyrimme käyttämään kohtuullisia keinoja ilmoittaaksemme sinulle mahdollisista muutoksista ja niiden vaikutuksista hyvissä ajoin etukäteen. Kehotammekin sinua tarkastamaan tämän tietosuojaselosteen aina saatuasi tiedon sitä koskevista muutoksista. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 31.8.2023. 

2. Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

Nimi: CreditVisor Oy 

Osoite: Konepajankuja 3, 00510 Helsinki

Puhelin: 09 47655655 

Y-tunnus: 3126049-7 

CreditVisorin tietosuojavastaava:  

Lauri Aittamo 

Sähköposti: [email protected]  

3. Kenen henkilötietoja keräämme?

Käsittelemme Rekisterissä asiakkaidemme ja potentiaalisten asiakkaidemme (markkinoinnin kohteiden) edustajien henkilötietoja.  

4. Minkä tyyppisiä henkilötietoja keräämme?

Keräämme seuraavia, asiakkaidemme tai potentiaalisten asiakkaidemme edustajia koskevia henkilötietoja:  

 • nimesi ja asemasi edustamassasi yrityksessä; 
 • yhteystietosi: sähköpostiosoite ja puhelinnumero; 
 • selaimesi palvelimellemme lähettämät tekniset tiedot (esim. IP-osoite, selain, selainversio, verkkosivu, jolta siirryit verkkosivuillemme) sekä selaimellesi lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot (lisätietoja evästeistä ja vastaavista teknologioista alla kappaleessa 12). 

Rahanpesun vastaiseen toimintaan liittyvien lakisääteisten velvollisuuksien noudattamiseksi saatamme edellä mainittujen henkilötietojen lisäksi käsitellä seuraavia henkilötietoja: 

 • henkilötunnuksesi; ja 
 • passikuvasi 

5. Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään?

Keräämme henkilötietoja ensisijaisesti rekisteröidyiltä itseltään (esim. tekemäsi yhteydenottopyynnöt verkkosivujemme kautta ja meille toimittamasi käyntikortit). Keräämme henkilötietojasi tämän ohella myös julkisista lähteistä, kuten organisaatioiden omilta verkkosivuilta, numerotietopalveluista sekä sosiaalisesta mediasta (LinkedIn).  Käytämme potentiaalisten asiakkaiden kontaktointiin markkinointiyhteistyökumppania, joka on hankkinut yhteystietolistauksensa julkisista lähteistä (esim. Suomen Asiakastieto) tai omasta aikaisemmasta tietokannastaan.

6. Henkilötietojesi käsittelyn peruste, käyttötarkoitukset ja vaikutukset

Henkilötietojasi käsitellään sopimuksen täytäntöönpanemiseksi. Henkilötietojasi käsitellään sellaisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, jossa edustamasi yritys on osapuolena. 

Henkilötietojesi käsittely voi olla tarpeen myös lakisääteisten velvoitteidemme noudattamiseksi. Käsittelemme henkilötietojasi rahanpesulain (444/2017) vaatimien velvoitteiden täyttämiseksi. 

Henkilötietojen käsittely voi perustua myös suostumukseesi, jos olet antanut luvan evästeiden keräämiseen yhtiömme verkkosivuilla. 

Henkilötietojesi käsittelyn peruste on alla mainittuihin käyttötarkoituksiimme perustuva Yhtiön tai asiakkaamme oikeutettu etu.  

Jos olet jo asiakkaamme edustaja

Henkilötietojesi käsittelyn käyttötarkoituksena on olemassa olevien asiakkaidemme osalta erityisesti asiakassuhteiden hoitaminen ja ylläpito. Henkilötietojasi käsitellään lisäksi tuotteidemme ja palveluidemme myyntiä ja suoramarkkinointia varten. Henkilötietojesi käsittelyllä voimme siis palvella sinua paremmin ja kehittää tuotteitamme ja palveluitamme vastaamaan asiakkaidemme tarpeita. Henkilötietojesi käsittelyllä ei ole osaltasi muita vaikutuksia. 

Jos olet potentiaalisen asiakkaamme edustaja

Potentiaalisia asiakkaitamme koskevien henkilötietojen käyttötarkoituksena on palveluitamme ja tuotteitamme koskeva suoramarkkinointi ja muiden myynti- ja markkinointitoimenpiteiden suorittaminen, eli normaalit markkinointitoimenpiteet kuten markkinointiviestien lähettäminen sähköpostitse tai sosiaalisen median kautta taikka yhteydenotto puhelimitse. Potentiaalisten asiakkaidemme henkilötietojen käsittelyllä ei ole muita vaikutuksia kuin markkinointiviestien kohdentaminen. 

Emme jatkokäsittele henkilötietojasi muihin kuin tässä selosteessa todettuihin tarkoituksiin. 

7. Henkilötietojesi säännönmukaiset luovutukset ja siirrot kolmansille osapuolille

Voimme siirtää henkilötietojasi myynti- ja markkinointiyhteistyökumppaneillemme. Tällä hetkellä yhteistyökumppaneitamme ovat: Hubspot Inc., Leadoo Marketing Technologies Oy, Clento Oy ja Inhouse Group Oy. 

Yhteistyökumppanimme voivat käsitellä henkilötietojasi vain lukuumme suoritettavia toimenpiteitä varten. Varmistamme aina, että yhteistyökumppanimme eivät käsittele siirrettäviä henkilötietoja mitään muita tarkoituksia varten. 

Meidän voi myös olla tarpeen jakaa henkilötietojasi toimivaltaisten viranomaisten kanssa henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.  

8. Henkilötietojesi siirrot EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Siirrämme henkilötietojasi Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti Yhdysvaltoihin seuraavalle taholle: Hubspot Inc.. 

Siirrämme kaikissa tilanteissa henkilötietojasi EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ainoastaan jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella: 

 • Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso; 
 • olemme toteuttaneet asianmukaiset suojatoimet henkilötietojesi siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita sekä huomioineet vaadittavat lisäsuojatoimenpiteet. Sinulla on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla meihin yhteyttä Yhteydenotot-kohdassa kuvatun mukaisesti; tai 
 • olet antanut nimenomaisen suostumuksesi henkilötietojesi siirtämiselle, tai henkilötietojesi siirtämiselle EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle on olemassa muu lainmukainen peruste. 

9. Henkilötietojen säilyttämisen periaatteet

Säilytämme henkilötietojasi Rekisterissä seuraavien periaatteiden mukaisesti:  

Asiakkaidemme henkilötiedot säilytetään niin kauan, kuin asiakassuhde on voimassa. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen sitä laillista tarkoitusta varten, johon tiedot on kerätty. Kirjanpitolain (1336/1997) mukainen säilytysaika on aineistosta riippuen kuusi tai kymmenen vuotta sen kalenterivuoden lopusta, jona tilikausi päättyy. Tällöin säilytämme vain niitä henkilötietoja, joiden säilyttämistä kirjanpitolaki edellyttää.  

Rahanpesulain (444/2017) mukaisten asiakkaan tunnistamistietojen säilytysaika on viisi vuotta asiakassuhteen päättymisestä. Rahanpesulain mukaisen ilmoitusvelvollisuuden täyttämiseksi hankittujen tietojen säilytysaika on viisi vuotta asiakassuhteen päättymisestä tai liiketoimen suorittamisesta.

 Edellä mainitun lisäksi säilytämme tarpeellisia ja olennaisia tietoja myös niin kauan, että vanhentumisaika erilaisten korvausvaatimusten esittämiselle on kulunut voidaksemme puolustaa itseämme oikeudellisia vaatimuksia vastaan. 

Potentiaalisten asiakkaidemme henkilötiedot säilytetään suoramarkkinointirekisterissä niin kauan kuin toimit tehtävissä, joihin markkinoitava tuote tai palvelu liittyy ja edellyttäen, että et ole kieltänyt suoramarkkinointia. Tällöin suoramarkkinointirekisterissä voidaan kuitenkin säilyttää osaltasi tieto suoramarkkinoinnin kieltämisestä. Henkilötietosi voidaan säilyttää tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai sopimusvelvoitteemme kolmansia osapuolia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.  

10. Rekisteröidyn kielto-oikeus ja muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Voit antaa meille myös kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit mutta sallia kirjeitse lähetettävät markkinointiviestit). 

Lisäksi sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:  

 • saada tieto henkilötietojesi käsittelystä; 
 • saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot;  
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä; ja 
 • vaatia henkilötietojesi poistamista; 
 • peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin, kuin henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen;  
 • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on oikeutettu etumme;  
 • saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset henkilötiedot meille, käsittelemme kyseisiä henkilötietoja sopimuksen tai antamasi suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti;  
 • vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista;  

Sinun tulee esittää yllä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntösi meille tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella. 

Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Mahdollista manuaalista aineistoa säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain nimetyillä henkilöillä. Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu tietojärjestelmäämme, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.  

Salaamme Yhtiömme ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot. 

12. Tietoa evästeistä ja vastaavista teknologioista

“Eväste” on yleisesti käytetty pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa tietokoneellesi tai muulle päätelaitteellesi, kun vierailet verkkosivulla. Selain lähettää tiedon vierailustasi takaisin verkkosivulle, kun vierailet siellä uudestaan. Kaikki nykyaikaiset verkkosivut käyttävät evästeitä tarjotakseen sinulle personoidumman selainkokemuksen.   

Kukin eväste on erikseen asetettu kullekin päätelaitteellesi ja evästeitä voi lukea ainoastaan sillä palvelimella, jolla eväste on asetettu. Koska eväste on sidottu selaimeen, eikä lähtökohtaisesti ole jaettavissa eri selainten tai laitteiden välillä (ellei jokin selain, lisäosa tai muu sovellus erikseen mahdollista tätä), evästeiden hallinnoimiseksi tekemät valintasi soveltuvat lähtökohtaisesti vain kyseiseen yksittäiseen selaimeen. Eväste ei voi ajaa ohjelmistoja, eikä sitä voida käyttää virusten tai muun haitallisen koodin toimittamiseen, eikä vahingoittamaan päätelaitettasi tai tiedostojasi. Yksittäistä käyttäjää ei voida tunnistaa pelkästään evästeen tai vastaavien teknologioiden käytön kautta.  

Vierailemalla verkkosivuillamme voit antaa CreditVisor Oy:lle tai kolmansille osapuolille suostumuksesi evästeiden käyttöön tai vastaavasti kieltäytyä niistä. Voit valita mihin evästeisiin annat suostumuksesi. Ainoastaan välttämättömistä evästeistä ei voi kieltäytyä. Voit peruuttaa suostumuksesi sivuston vasemmasta alareunasta löytyvän painikkeen kautta. 

13. Yhteydenotot

Kaikki yllä mainittujen oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen [email protected]. Voit myös ottaa meihin yhteyttä verkkosivuston palaute- tai muun yhteydenottotoiminnon kautta tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen: 

CreditVisor Oy 
Lauri Aittamo 
PL 104 
00101 Helsinki