Saatavaa voi periä niin alkuperäinen velkoja kuin toimeksisaajakin, kuten perintätoimisto.

Saatavien perintä perustuu lakiin saatavien perinnästä. Perintää harjoittaessa tulee siis noudattaa perintälaissa säädettyjä säännöksiä, jotka velvoittavat ammattimaista perijää noudattamaan hyvää perintätapaa kuluttajaperinnässä.  Aluehallintovirasto (AVI) valvoo viranomaisena perintälain ja hyvän perintätavan noudattamista.

Vapaaehtoinen perintä alkaa, mikäli velallinen laiminlyö maksuvelvollisuutensa. Maksuvelvollisuuden laiminlyönnillä tarkoitetaan laskunmaksun laiminlyöntiä laskussa olevaan eräpäivään mennessä.

Saatavien perinnässä ensisijainen vaihtoehto on velan maksaminen vapaaehtoisen perinnän aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että velalliselta pyritään saamaan maksu ilman että joudutaan turvautumaan tuomioistuimeen tai ulosottomenettelyyn.

Myös maksusopimusneuvottelut ovat olennainen osa vapaaehtoista perintää. Jos velallinen ei pysty maksamaan velkaa kerralla, voidaan hänen kanssaan sopia maksusuunnitelmasta.