Perintärekisterin tietosuojaseloste (toimeksiantaja)

1. Yleistä

CreditVisor (jäljempänä ”Yhtiö” tai ”Me”) on sitoutunut huolehtimaan sen hallussa olevien henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja tietosuojasta. Tämä tietosuojaseloste soveltuu toimeksiantajiemme yhteyshenkilöiden henkilötietoihin, joita keräämme perintärekisteriimme (jäljempänä ”Rekisteri”). Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan keräämiämme henkilötietoja ja niiden käsittelyä. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä antaa tietosuojavastaavamme Lauri Aittamo ([email protected]).  

Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 21.12.2023. 

2. Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

Nimi: CreditVisor Oy 

Osoite: Konepajankuja 3, 00510 Helsinki

Puhelin: 09 47655655 

Y-tunnus: 3126049-7 

CreditVisorin tietosuojavastaava:  

Lauri Aittamo 

Sähköposti: [email protected]  

3. Kenen henkilötietoja keräämme?

Käsittelemme Rekisterissä toimeksiantajayrityksen päättäjän tai muun yhteyshenkilön henkilötietoja.  

4. Minkä tyyppisiä henkilötietoja keräämme?

Käsittelemme Rekisterissä seuraavia, toimeksiantajayrityksen päättäjiä tai muita yhteyshenkilöitä koskevia henkilötietoja:  

 • nimesi ja toimenkuvasi yrityksessä;  
 • yhteystietosi: puhelinnumero, sähköpostiosoite ja osoite; 
 • yksilöity käyttäjätunnuksesi ja puhelinnumerosi Anitta -järjestelmässä (perintäpalveluiden toteuttamiseen käyttämämme ohjelmisto); 
 • nimesi ja sähköpostiosoitteesi Nova Backstage -järjestelmässä (perintäpalveluiden toteuttamiseen käyttämämme ohjelmisto).

5. Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään?

Saamme henkilötiedot toimeksiantajayrityksiltä sekä rekisteröidyiltä itseltään. 

6. Henkilötietojesi käsittelyn peruste, käyttötarkoitukset ja vaikutukset

Henkilötietojesi käsittely perustuu CreditVisorin oikeutettuun etuun. CreditVisorin oikeutettu etu on perintätoimeksiantosopimuksen mukaisten velvoitteiden hoitaminen ja tarvittaessa yhteydenpito toimeksiantajayrityksen edustajiin.

7. Henkilötietojesi säännönmukaiset luovutukset ja siirrot kolmansille osapuolille

Voimme luovuttaa henkilötietojasi palveluntarjoajille, jotka avustavat meitä perintäpalveluiden toteuttamisessa. Yhteistyökumppaneitamme ovat: Onebyte Oy (Anitta) ja Alektum Group Ab (Nova). Käytämme Anitta ja Nova ohjelmistoja perintäpalveluiden suorittamiseen. Anittaa käytetään kotimaisissa asiakkuuksissa ja Nova on maantieteellisesti laajempia asiakkuuskokonaisuuksia varten. 

Yhteistyökumppanimme voivat käsitellä henkilötietojasi vain lukuumme suoritettavia toimenpiteitä varten. Varmistamme aina, että yhteistyökumppanimme eivät käsittele siirrettäviä henkilötietoja mitään muita tarkoituksia varten. 

Meidän voi myös olla tarpeen jakaa henkilötietojasi toimivaltaisten viranomaisten kanssa henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.  

8. Henkilötietojesi siirrot EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Saatamme siirtää henkilötietojasi Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Siirrämme henkilötietojasi Sveitsiin, mikäli perintätoimeksiantaja sijaitsee Sveitsissä. 

Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso (vastaavuuspäätös).

9. Henkilötietojen säilyttämisen periaatteet

Säilytämme henkilötietojasi Rekisterissä seuraavien periaatteiden mukaisesti:  

Perintätoimeksiantajien henkilötiedot säilytetään niin kauan, kuin asiakassuhde on voimassa. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen sitä laillista tarkoitusta varten, johon tiedot on kerätty.

Edellä mainitun lisäksi säilytämme tarpeellisia ja olennaisia tietoja myös niin kauan, että vanhentumisaika erilaisten korvausvaatimusten esittämiselle on kulunut voidaksemme puolustaa itseämme oikeudellisia vaatimuksia vastaan.

10. Rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:  

 • saada tieto henkilötietojesi käsittelystä; 
 • saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot;  
 • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on oikeutettu etumme;  
 • saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset henkilötiedot meille, käsittelemme kyseisiä henkilötietoja sopimuksen tai antamasi suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti;  
 • vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista;  
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä; ja 
 • vaatia henkilötietojesi poistamista; 

Sinun tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntösi meille tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella. 

Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Mahdollista manuaalista aineistoa säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain nimetyillä henkilöillä. Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu tietojärjestelmäämme, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.  

Salaamme Yhtiömme ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot. 

12. Yhteydenotot

Kaikki yllä mainittujen oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen [email protected].  Voit myös ottaa meihin yhteyttä verkkosivuston yhteydenottotoiminnon kautta tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen: 

CreditVisor Oy 

Lauri Aittamo 

PL 104 

00101 Helsinki